ປ່າໄມ້ (Forestry)
ປ່າໄມ້ ແມ່ນປະກອບດ້ວຍຕົ້ນໄມ້, ພືດພັນນາໆຊະນິດ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນຍັງປະກອບດ້ວຍສັດນາໆຊະນິດ ເຊັ່ນກັນ, ປ່າໄມ້ ມີຄວາມສຳຄັນອັນມະຫາສານ ເພາະວ່າ ສາມາດເປັນໄດ້ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຢາປົວພະ ຍາດ, ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ, ທີ່ຢູ່ອາໄສ, ເປັນອາຫານ, ເປັນເງີນ, ເປັນຄຳ, ເປັນອອກຊີເຈັນ (O2)...ອີງໃສ່ການສຳຫຼວດ ຂອງນັກວິຊາການປ່າໄມ້ແລ້ວ ພື້ນທີ່ເປັນປ່າຈະມີຄວາມ ຫຼາກຫຼາຍໄປດ້ວຍສິ່ງທີ່ມີຊີວິດນາໆຊະນິດ ເພາະວ່າ ປະກອບດ້ວຍອັນທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທີງນັ້ນ ແລະ ພື້ນທີ່ໃດທີ່ມີປ່າກໍ່ຈະມີສະພາບອາດເຢັນສົດຊື່ນ, ອາກາດກໍ່ຈະສົດ(ບໍ່ມີສານພິດ), ດັ່ງນັ້ນ ພວກເຮົາທຸກຄົນຈົ່ງ ຊ່ວຍກັນປົກຮັກສາ ແລະ ນຳໃຊ້ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ ຄືໃຫ້ໃຊ້ໄດ້ຍາວນານທີ່ສຸດ.
      ດັ່ງນັ້ນ, ຈື່ງເກີດມີນັກວິຊາການຫຼາຍໆເກີດຂື້ນເພື່ອບີ່ງເຫັນຄວາມສຳຄັນຂອງປ່າໄມ້ໃນປະຈຸບັນ ແລະ ອະນາຄົດ ຈື່ງເກີດມີບົດລາຍງານ ແລະ ບົດໂຄງການທີ່ສຳຄັນຕໍ່ການຈັດສັນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1.ການປູກໝາກນ້ຳມັນ (Aleurites montana (Lour.) Well.)

 download here: Download

2. ພືດຕະກູນໄມ້ຍງຂອງລາວ

 download here: Download

3.ລັກສະນະຂອງພືດໃນສະກຸນ Bauhinia

download here: download 

4. ລາຍຊື່ພັນໄມ້ໃນແຕ່ລະປ່າ

ຄຼິກທີ່ນີ້: Click


5. ລັກສະນະເດັ່ນປະຈຳຕະກູນ

ຄຼິກທີ່ນີ້: Click

No comments:

Post a Comment